പബ്ലിക് ഇൻറ്റർഫേസ്

പബ്ലിക് ഇന്റർഫേസ് VII -സ്റ്റുഡന്റസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റിസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സംസ്കൃത, കാലടി വിസിറ്റഡ് കെ സി എഛ് ആർ ഓഫീസ് ഓൺ 19ത് ഡിസംബർ 2019

പബ്ലിക് ഇന്റർഫേസ് VI- സ്റ്റുഡന്റസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റിസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി & പി സി എം ഓ കോളേജ്,തിരുരങ്ങാടി വിസിറ്റഡ് കെ സി എഛ് ആർ ഓഫീസ് ഓൺ 8ത് നവംബർ 2019

കെ സി എഛ് ആർ പബ്ലിക് ഇന്റർഫേസ് V- സ്റ്റുഡന്റസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം ദി ഹെൻറി ബേക്കർ കോളേജ്,മേലുകാവ് വിസിറ്റഡ് കെ സി എഛ് ആർ ഓഫീസ് ഓൺ 27ത് സെപ്റ്റംബർ 2019 

കെ സി എഛ് ആർ പബ്ലിക് ഇന്റർഫേസ് IV- സ്റ്റുഡന്റസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം ദി അസംപ്ഷൻ കോളേജ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി വിസിറ്റഡ് കെ സി എഛ് ആർ ഓഫീസ് ഓൺ 20ത് ഓഗസ്റ്റ് 2019 

കെ സി എഛ് ആർ പബ്ലിക് ഇന്റർഫേസ് III -സ്റ്റുഡന്റസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം ദി കാർമൽ കോളേജ്, മാള, തൃശൂർ വിസിറ്റഡ് കെ സി എഛ് ആർ ഓഫീസ്, തിരുവനതപുരം ഓൺ 26ത് ഏപ്രിൽ 2019 

* കെ സി എഛ് ആർ പബ്ലിക് ഇന്റർഫേസ് II -സ്റ്റുഡന്റസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം ദി പവനാത്മാ കോളേജ്, മുരിക്കാശ്ശേരി, ഇടുക്കി വിസിറ്റഡ് കെ സി എഛ് ആർ ഓൺ 26ത് ഫെബ്രുവരി 2019

കെ സി എഛ് ആർ പബ്ലിക് ഇന്റർഫേസ് I - ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി, വിമൻസ് കോളേജ് തിരുവനതപുരം ഓൺ 17ത് ജനുവരി 2019