വർക്കിംഗ് പേപ്പർ അവതരണങ്ങൾ

Date

Topic

Speaker 

Online Link

 

 

 

21-01-2021

 

  

സ്‌പീക്കിങ് ഇൻ മെനി ട്ടങ്സ് ആർട്ടികുലേഷൻ ഓഫ് വൈലൻസ് ഇൻ പൊയട്രി റിട്ടൺ ബൈ തമിഴ് വുമൺ ഇൻ ശ്രീ ലങ്ക (1981-2009 )
 

Dr. APARNA ESWARAN

ICSSR Post Doctoral Fellow, Centre for Women’s Studies, JNU.
Recipient of KCHR Fellowship to Revise PhD Thesis

Discussant

Dr. V. PADMA (A. MANGAI)
    Author, Theatre Practioner and 
Associate Professor (Retd), Department of English, Stella Maris College, Chennai. 
 

 

 

 

Youtube: https://youtu.be/Nu3iWPmAYp8

 

 

 

 

 

 

25 -11-2020

 

1924 ലെ പ്രളയം : പുരാരേഖാ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ സാമാന്യാവലോകനം  

 

  ഡോ. കെ. ബീന

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് 

കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ

 

യൂട്യൂബ്: https://youtu.be/6BHhZJ5PNNE