പൊതു പ്രഭാഷണങ്ങൾ

                                                                                                                                                                                   

Date

Topic

Speaker 

 

11.08.22 

3.00 PM 

 

 

 

ഫിയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്‌സ്: ഡെമോഗ്രാഫിക് ആൻസൈറ്റീസ് ആൻഡ് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ റെസ്പോണ്സ്സ് ഇൻ കേരള

Dr. V. J. Varghese

Assistant Professor , Dept. of History

 School of Social Sciences

University of Hyderabad

&

Scholar-in-residence, KCHR  

 

22.08.22 

11.00 AM

 

 

  റ്റി ബി സി

Dr. V. J. Varghese

Assistant Professor , Dept. of History

 School of Social Sciences

University of Hyderabad

&

Scholar-in-residence, KCHR