ഇന്റർവെൻഷൻസ്

                                                                                                                                                                                                                                        

Date

Topic

Speaker 

 

 27.08.2022

7.30 PM

 

 

 

പൊളിസിങ് ഇൻ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിസ് : ലീഗൽ വയലിൻസ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ഇൻറ്റർറോഗെഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ 

 

Dr. Jinee Lokaneeta

Professor & Chair

Political Science and International Relations Department

Drew University, Madison, New Jersey 

 

 25.07.2022

3.00 PM

 

 

 

പ്രെവെന്റിങ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലിൻസ്: പാട്രിയാർക്കി .ലോ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി

 

Dr. Arathi P.M.,

Assistant Professor,

School of Indian Legal Thoughts,

M.G. University , Kottayam

 

 

 11-01-2022

 

 

 

ബുക്ക് ഡിസ്കഷൻ :

 

വോയ്സിസ് ഓഫ് ഡിസ്സെന്റ്: ആൻ എസ്സായ്

ബൈ 

പ്രൊഫസർ റോമില ഥാപ്പർ 

 


 

 

 

 

 

Discussants

 

1. Dr. Simona Sawhney

Associate Professor 

Department of Humanities and Social Sciences

Indian Institute of Technology, Delhi.

 

2. Dr. John Thomas

          Assistant Professor        

Department of Humanities & Social Sciences

Indian Institute of Technology, Guwahati 

 

 22-07-2021

 

 

ദി കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് ഇൻ ഇന്ത്യ:ഡാറ്റ ,സ്റ്റോറീസ്,ആൻഡ് മിത്സ്

 

 

 

Dr. Murad Banaji

Mathematician

Middlesex University, London

 

 14-06-2021

 

 

എ പാൻഡെമിക് ആൻഡ് ദി പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ്

 


 

 

Professor Ranabir Samaddar

Distinguished Chair in Migration and Forced Migration Studies,

Calcutta Research Group, Kolkata.

 

 12-04-2021

 

 

ചെയ്ഞ്ചിങ് കോൺസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ് ഇൻ ഇന്ത്യ

 

 

 

Professor Partha Chatterjee

Professor,
Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata

& Columbia University, New York  

 

 01-03-2021

 

 

ഫാം ലൗസ്,ഡിസ്സെന്റ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി:സമ് ഇഷുസ് ഫോർ ഇന്ത്യാസ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലൊപ്മെന്റ് പാരാഡിം

 


 

 

Professor Atul Sood 

Centre for the Study of Regional Development, JNU 

 

 

 08-02-2021

 

 

കൊമ്മേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾചർ : ഇൻ തിയറി ,ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കോൺടെംപോററി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ്  

 

 

 

 

Professor Amit Bhaduri 

Visiting Professor,

Centre for Multi- Disciplinary Development Research (CMDR)

Dharwad, Karnataka