പുസ്‌തക പ്രകാശനം

                                                                                                                                                                                                                                        

Date

Topic

Discussants

 

14-02-2022

3.30 PM

 

 

 

ലവ് ആൻഡ് റിവൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദി ട്വൻറിയത്-സെഞ്ച്വറി കൊളോണിയൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വേൾഡ് -പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഫ്രം സൗത്ത് ഏഷ്യ ആൻഡ് സതേൺ ആഫ്രിക്ക

by G. Arunima, Patricia Hayes & Premesh Lalu

 

 

 

1. Professor Udaya Kumar

Centre for English Studies,

Jawaharlal Nehru University, New Delhi

 

2. Professor Sanil V.

 Department of Humanities and Social Sciences,

Indian Institute of Technology, New Delhi