വരാനിരിക്കുന്നവ

                                                                                                                                                                                                                                        

Date

Program

Topic 

Speaker 

 

 11.08.22 

3.00 PM

 

 

Public Lecture 

 

ഫിയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്‌സ്: ഡെമോഗ്രാഫിക് ആൻസൈറ്റീസ് ആൻഡ് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ റെസ്പോണ്സ്സ് ഇൻ കേരള

 

Dr. V. J. Varghese

Assistant Professor , Dept. of History

 School of Social Sciences

University of Hyderabad

&

Scholar-in-residence, KCHR 

 

 22.08.22

11.00 AM 

 

 

Public Lecture 

 

 റ്റി ബി സി

 

Dr. V. J. Varghese

Assistant Professor , Dept. of History

 School of Social Sciences

University of Hyderabad

&

Scholar-in-residence, KCHR 

 

 29.08.22 

7.30 PM

 

 Interventions

 

പൊളിസിങ് ഇൻ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിസ് : ലീഗൽ വയലിൻസ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ഇൻറ്റർറോഗെഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ

 

Dr. Jinee Lokaneeta

Professor & Chair

Political Science and International Relations Department

Drew University,New Jersey